Veikla

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl socialinės globos paslaugų institucijoje vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2021 m. vasario 24 d. Nr. T1-16 ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2021 m. vasario 24 d. Nr. T1-17 ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2021 m. vasario 24 d. Nr. T1-18 ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo” 2021 m. kovo 31 d. Nr. T1-48 ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-30 ,,Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus veiklos vertinimo išvada ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro informacija apie darbo užmokestį ATSISIŲSTI

Sprendimas dėl asmenų, galinčių gauti laikino atokvėpio paslaugas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigose, vietų skaičiaus nustatymo ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-31 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T1-47 ,,Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo” ATSISIŲSTI

Kokybės politika ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos planaATSISIŲSTI

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 metų ATSISIŲSTI

Valdymo struktūra 2020 m.
Pasvalio socialinių paslaugų centro valdymo struktūra (schema) ATSISIŲSTI

Įgyvendinamas projektas
Įgyvendinamo projekto “Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0016 pirkimų planas ATSISIŲSTI

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Teikiamos paslaugos ir įkainiai ATSISIŲSTI

Korupcijos prevencija
Pasvalio socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos programa ATSISIŲSTI
Antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas ATSISIŲSTI

Darbo apmokėjimo sistema ATSISIŲSTI

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Transporto paslaugų teikimo
Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ATSISIŲSTI

Lygių galimybių politika
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro 2019 m. planuojamų vykdyti mažos vertės pirkimų suvestinė ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės ATSISIŲSTI