Projektinė veikla

Įgyvendinamas projektas
Įgyvendinamo projekto ,,Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone”. Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-00116 pirkimų planas ATSISIŲSTI

Integralios pagalbos (Dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Viešinimo plakatas ATSISIŲSTI

Įgyvendinamas projektas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0003 “Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone” sutartis ATSISIŲSTI; sutarties priedai ATSISIŲSTI.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2016-11-09, pabaiga 2019-04-30.

 

Įgyvendinamas projektas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0016 “Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” ATSISIŲSTI

Įgyvendintas projektas
Įgyvendintas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” priemonės “VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra” ATSISIŲSTI

“VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra” ATSISIŲSTI

 

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Pasvalio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta, finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį.

Projekto metu bus vertinamas Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis teikiamų paslaugų kokybė siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

2019 m. liepos 23 d. Pasvalio socialinių paslaugų centre vyko projekto pristatymas centro darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” . EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė supažindino darbuotojus su EQUASS kokybės diegimo sistema, jos funkcionalumu. Programos diegimo metu, darbui su šeimomis padalinyje, tikimasi gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Pristatytą programą numatoma įdiegti per 1,5 metų.

 

PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMAS ASMENIMS SU FIZINE IR (AR) KOMPLEKSINE NEGALIA PASVALIO RAJONE

 

Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0001 „Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai“ sutartimi (su visais aktualiais pakeitimais), Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657, 47 punktu Pasvalio socialinių paslaugų centras (projekto partneris) skelbia informaciją apie projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ asmeninio asistento paslaugų teikimą asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia Pasvalio rajono savivaldybėje:

Projekto vykdytojas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, asmeninio asistento paslaugos organizatorius ir teikėjas – konkurso būdu atrinktas projekto partneris Pasvalio socialinių paslaugų centras, adresu Joniškėlio g. 1, Pasvalys, Pasvalio r. sav. Projekto įgyvendinimui teikiant asmeninio asistento paslaugas Pasvalio rajono savivaldybėje planuojama gauti 55 926 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

          Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti jį būti savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias žmogaus gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas ar mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

        Teisę į projekto metu teikiamas asmeninio asistento paslaugas turi  asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

          Prašymų pateikimo tvarka: asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 110 kab. ir pateikia:

  1. Laisvos formos  prašymą  gauti  asmeninio  asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas

asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris.

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą.

          Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimas. Gavus asmens prašymą bus vertinamas asmeninio asistento paslaugų poreikis. Vertinimas atliekamas pagal asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, poreikius 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). Nustačius asmeniui poreikį asmeninio asistento paslaugai, ji bus teikiama pagal Individualų asmeninio asistento paslaugų teikimo planą.

          Išsamesnę informaciją teikia:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Bronislava Brazdžionienė, adresu Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalys, 110 kab., tel. 8-451-54139.

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Gitana Gaidžiūnienė, adresu Joniškėlio g. 1, Pasvalys, tel. (8 451) 52755,  (8 641) 89830.

Pasvalio socialinių paslaugų centro informacija.

Meniu
Šriftas
Spalvos