Globos centro padalinys

 GLOBOS CENTRAS – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą:

 • Globojamiems, įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;
 • Budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) – susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais;
 • Šeimynų dalyviams;
 • Įtėviams;
 • Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai  artimoje aplinkoje. Bendradarbiavimo grįsto ryšio kūrimas ir palaikymas su globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais.

Teikiamos paslaugos :

 • Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paieška;
 • Ketinančių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar ketinančių steigti šeimyną konsultavimas ir informavimas;
 • Globėjų įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) programos mokymo organizavimas;
 • Socialinės – psichologinės ir kitų reikalingų specialistų konsultacijos;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas (periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką);
 • Globos koordinatoriaus pagalba (konsultacijos, pagalba sprendžiant kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų sprendimų būdų);
 • Savitarpio pagalbos grupių organizavimas;
 • Tęstinių mokymų organizavimas;
 • Metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojoms;
 • Laikino atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas.

Kas gali tapti globėjais?

 • Ne jaunesni nei 21 metų ir ne vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys (išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis).
 • Asmenys galintys suteikti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
 • Asmenys, kuriems nėra ribotas veiksnumas.
 • Asmenys, kurie nėra teisti ar padarę administracinės teisės pažeidimų.

SVARBIAUSIA!!! Noras ir pasiryžimas į savo šeimą priimti naują narį!

 

“Tikruosius šeimos narius jungia ne kraujo ryšys, o pagarba ir džiaugsmas vienas kito gyvenimu.”
(Richardas Davidas Bachas)

 

 

Kontaktai:

 Mus galite rasti Pasvalyje, Socialinių paslaugų centre, Joniškėlio g., 1, antrame aukšte, 210 kab.

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Asta Bučinskienė +370 616  44186,  a.bucinskiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Greta Falkienė mob. +370 650 58022,  g.falkiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė

Rita Vasiliūnienė mob. +370 691 17212,  r.vasiliuniene@pasvalys.lt

Psichologė
Miglė Gribauskaitė mob. +370 691 17202, m.gribauskaite@pasvalys.lt

Šiuo metu Pasvalyje dirba 3 budintys globotojai, galimų priimti vaikų skaičius – 4. 

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

 Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė  tel. nr. (8-451) 52 755, el. p. rasa@pasvalys.lt

Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio parengti dokumentai:

Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio intensyvios pagalbos teikimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio laikino atokvėpio paslaugos budintiems globotojams, fiziniams asmenims, globojantiems (rūpinantiems) su jais giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, globojantiems (rūpinantiems) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus, šeimynų dalyviams teikimo tvarka ATSISIŲSTI

Globos centro padalinio veiklos nuostatai ATSISIŲSTI

Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio krizių valdymo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro darbo su budinčiu globotoju tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro globos centro budinčio globotojo prižiūrimo ar globėjo (rūpintojo) globojamo (rūpinamo) vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais, organizavimo tvarka ATSISIŲSTI

Globojamo (rūpinamo) pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviams vaiko poreikių vertinimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos