EQUASS

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Pasvalio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta, finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį.

Projekto metu bus vertinamas Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis teikiamų paslaugų kokybė siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

2019 m. liepos 23 d. Pasvalio socialinių paslaugų centre vyko projekto pristatymas centro darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” . EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė supažindino darbuotojus su EQUASS kokybės diegimo sistema, jos funkcionalumu. Programos diegimo metu, darbui su šeimomis padalinyje, tikimasi gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Pristatytą programą numatoma įdiegti per 1,5 metų.

Pasvalio socialinių paslaugų centro

Misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams tenkinat jų būtiniausius poreikius, užtikrinant saugią aplinką ir padedant įveikti socialinę atskirtį.

Vizija – moderni, bendradarbiaujanti, atvira visuomenei ir nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, teikianti aukštos kokybės socialines paslaugas, tenkinančias rajono gyventojų poreikius.

Vertybės:

Socialinė atsakomybė – mes ieškome novatoriškų sprendimų, laikomės įstatymų ir susitarimų, didiname įstaigos skaidrumą ir patikimumą, visada pasirengę atsakyti už savo poelgius ir veiksmus. Rūpinamės savo darbuotojų gerove, kuriame pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname paslaugų gavėjų gerovę.

Pagarba – kiekvienas žmogus yra vertybė, mes siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Inovatyvumas – mes esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

Profesionalumas – mes esame savo srities specialistai, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai, laikomės nustatytų normų ir etikos. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, dalinamės gerąją praktika, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs.

Nediskriminacija – mes įsipareigoję ginti ir skatinti paslaugų gavėjų teises į lygias galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą. Nediskriminuojame asmenų dėl lyties, amžiaus, negalios, tautybės ir kitų skirtingumų.

Bendradarbiavimas – mes bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis ir organizacijomis,  Centre veikiame vieningai vardan bendro socialinės aprėpties tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi,  ieškome geriausio sprendimo sudėtingose situacijose, diskutuojame, mokomės iš kitų ir geranoriškai padedame vienas kitam.

Diegiant EQUASS kokybės sistemą patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija ATSISIŲSTI

 

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų teisių chartija ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro kokybės politika ATSISIŲSTI

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų etikos kodeksas ATSISIŲSTI