Darbo su šeimomis padalinys

Mūsų komanda. Mūsų komandą sudaro 4 atvejo vadybininkai ir 10 socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis. Savo veikloje vadovaujamės pagarbos, etikos, konfidencialumo, atsakomybės, teisingumo, nesavanaudiškumo, žmogaus teisių  pripažinimo, orientacijos į asmenį, dalyvavimo, kompleksiškumo principais.

Atvejo vadyba. Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės paslaugos vaikui ir (ar) šeimai, siekiant formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises, teisėtus interesus ir spręsti iškilusias problemas.

Socialinis darbas su šeima. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas: paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), kuriose auga nepilnamečiai vaikai, nes šeima patiria socialinę riziką. Dirbamas darbas su vaiku ir šeima, juos konsultuojant, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.). Teikiant pagalbą, kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų sprendimo būdų, nustačius šeimos stiprybes, kurios gali padėti spręsti šeimos ir (ar) vaiko problemas.

Siekiama laiku užtikrinti teikiamą pagalbą šeimoms (šeimos nariai dieną dirba, vaikai lanko ugdymo ar kitas įstaigas), todėl atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams nustatytas kitoks nei savivaldybės administracijos darbo laikas, t.y. kitas darbo pradžios ir pabaigos laikas.

Darbo su šeimomis padalinio atvejo vadybininkių kontaktai:

Padalinio vadovė – atvejo vadybininkė
Jolanta Grybauskienė
tel. 8 610 60644
el.p. jolantagryb@gmail.com

Atvejo vadybininkė
Vigilija Valuntienė
tel. 8 686 65908
el.p. v.paliulionyte@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Snieguolė Gruzinskienė
tel. 8 610 60650
el.p. snieguole.gruz@gmail.com

Atvejo vadybininkė
Inga Laikūnienė
tel.8 620 40122
el.p.ingalaiku@gmail.com

Socialiniai  darbuotojai darbui su šeimomis:

Alma Šlekonienė 8 614  87767
Birutė Brazienė 8 655  06929
Edita Žurauskienė 8 610  60643
Modesta Zalensienė 8 656  43124
Dalė Bedalienė 8 610  60598
Dalia Misevičienė 8 620  40098
Inga Pelegrimaitė 8 618  25767
Regina Tamošiūnienė 8 610  60671
Asta Mažeikaitė 8 638 54296
Ingrida Kačerauskienė 8 610 60599

PASVALIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBO SU ŠEIMOMIS PADALINIO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 Socialinis darbas su šeima. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas: paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), kuriose auga nepilnamečiai vaikai, nes šeima patiria socialinę riziką. Dirbamas darbas su vaiku ir šeima, juos konsultuojant, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.). Teikiant pagalbą, kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų sprendimo būdų, nustačius šeimos stiprybes, kurios gali padėti spręsti šeimos ir (ar) vaiko problemas. Tikslas- padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises, teisėtus interesus ir spręsti iškilusias problemas.

Atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantis su šeimomis, atlieka šias funkcijas:

– dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;

– teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas šeimai, ugdo tėvystės ir socialinius, darbinius, kasdienio gyvenimo įgūdžius, skatina glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoja šeimų  savipagalbos  grupes, kitą prevencinę pagalbą;

– tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengia šeimos narius kreiptis į kitas savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;

– organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaro ir įgyvendina pagalbos planą, koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą;

– inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje.

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad  dėl paskelbto karantino LR teritorijoje atvejo nagrinėjimo posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu.

Specialistai ieško ir ieškos tinkamiausių būdų šeimai kaip susisiekti su šeima ir jos nariais dėl dalyvavimo organizuojant ir sudarant individualų pagalbos planą šeimai.

Mieli paslaugų gavėjai dėl informacijos ar  konsultacijos, maloniai prašome su savo specialistu susisiekti telefonu ar elektroniniu paštu. Visus darbuotojų kontaktus rasite:  ČIA

ATSIPRAŠOME UŽ NEPATOGUMUS!

Būkime pilietiški, net ir sunkiausiomis aplinkybėmis nepamirškime padėti vieni kitiems. Kad ir kokia niūri atrodytų situacija, atraskime laiko saugiam pasivaikščiojimui gamtoje. Būkime sveiki! 

Meniu
Šriftas
Spalvos